top of page
Screen Shot 2022-08-04 at 11.53_edited.jpg

IZVRŠENJE

IZVRŠENJE

Sprovođenje prava intelektualne svojine treba shvatiti kao preduzimanje radnji za zaštitu prava intelektualne svojine. Vlasnici prava intelektualne svojine mogu preduzeti pravne radnje kada dođe do povrede prava intelektualne svojine, kada drugi nezakonito koriste intelektualnu svojinu koja pripada drugoj organizaciji ili pojedincu. Primeri ovoga uključuju neovlašćenu proizvodnju patentirane tehnologije; prodaja falsifikovanih proizvoda; slična roba koja nosi žig drugog preduzeća; distribucija muzike ili filma bez saglasnosti vlasnika autorskih prava (piratska roba).

 

U slučaju spora sa korisnikom vašeg dela, vašeg pronalaska, vašeg žiga, vašeg dizajna itd. i ako ne postoji mogućnost da se spor reši na sporazumni način, onda morate da ostvarite svoja prava intelektualne svojine i uz pomoć advokata preduzeti neke radnje korišćenjem postupaka izvršenja. Odredbe o izvršenju koje se nalaze u nacionalnom zakonodavstvu Kosova mogu se podeliti u sledeće kategorije: građanski pravni lekovi; krivične sankcije; administrativne sankcije; granične mere; i mere, pravni lekovi i sankcije protiv zloupotreba u pogledu tehničkih uređaja.

Publikacije

MANUAL PËR TRAJTIMIN E RASTEVE DPI_SRB.png
GUIDELINES FOR MARKET INSPECTORS_srb.png
Online_IPR_Enforcment_manual_SRB.png

Institucije

bottom of page