top of page

Publikacije

Spisak publikacija koje pokrivaju prava intelektualne svojine na Kosovu za vlasnike prava kao i za korisnike. Oni imaju odgovor na svako pitanje o sektoru jer su pripremljeni s’ekspertizom Evropske unije sa lokalnim institucijama. 

Handbook-For-User-SRB-EU.png

Priručnik za korisnike

Ovaj priručnik je pripremila i objavila Kancelarija za autorska i srodna prava. Daje pregled prava koja su data nosiocima prava, njihovu funkcionalnost i svrhu, analizira predmet zaštite, kao i pitanja vezana za kolektivno upravljanje i iskorišćavanje, dok objašnjava sprovođenje. Svrha Priručnika je da odgovori na osnovna pravna pitanja vezana za ovu oblast i učini jasnima pojmove i koncepte u vezi sa autorskim pravom i srodnim pitanjima korisnicima dela zaštićenih autorskim pravima.

HANDBOOK ON Trademarks_SRB.png

Priručnik o žigovima

Priručnik je usmeren na potencijalne podnosioce zahteva za žigove na Kosovu o ključnim konceptima u registraciji žigovima, pravnim zahtevima, kako zaštititi žigove na Kosovu iu inostranstvu, kako primeniti žigove na Kosovu i korisnim kontaktima o ovoj temi.

HANDBOOK ON INDUSTRIALI DESIGN_SRB.png

Priručnik o industrijskom dizajnu

Priručnik cilja potencijalne nosioce prava na industrijski dizajn na ključne koncepte u registraciji dizajna, pruža informacije o tome zašto su industrijski dizajni važni za poslovanje, industrijski dizajn i relevantnost modne industrije, kako zaštititi industrijski dizajn na Kosovu i inostranstvu i korisne kontakte o ovoj temi.

IP-for-business-Final-Srb-EU.png

IS za poslovne ljude

Ova publikacija se bavi poslovnim i industrijskim sektorima o važnosti strategije prava intelektualne svojine (PIS) za preduzeća. Osim pružanja opštih informacija o intelektualnoj svojini, intelektualnoj svojini u poslovnim strategijama, kako integrisati intelektualnu svojinu u strategiju preduzeća i procese inovacija; U publikaciji su obuhvaćene i specifične industrije za upravljanje intelektualnom svojinom (uključujući IKT, kreativne industrije, tradicionalne industrije i poljoprivredne poslove).

INDUSTRIAL DESIGN-EXAMINATION-GUIDELINES.png

Industrial Design
Examination Guidelines 

The Guidelines for Industrial Design Examination give instructions on the practice and procedure to be followed in the various aspects of the examination of industrial design applications. The Guideline is of utmost importance of the  IP Agency; in charge of examination of industrial design applications in the unification of the decision-making process regarding the examination procedure.

MANUAL PËR TRAJTIMIN E RASTEVE DPI_SRB.png

Priručnik za rukovanje slučajevima prava intelektualne svojine – Carine Kosova

Carina Kosova ima ažuriran zakonodavni okvir koji je nedavno odobren. Zakon 06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine i Administrativno uputstvo MF-53/2018 o sprovođenju zakona 06/L-015 za carinske mere za zaštitu prava intelektualne svojine, u potpunosti su usklađeni sa relevantnim pravnim tekovinama EU. Smernice u vezi sa novim zakonima kako bi carinski službenici imali ažurna uputstva o postupanju u slučajevima intelektualne svojine.

Online_IPR_Enforcment_manual_SRB.png

Sajber zločini: Sprovođenje online prava intelektualne svojine - Vodič za službenike za izvršenje

Smernice za istragu krivičnih dela intelektualne svojine je izrađena i ažurirana sa kosovskim pravnim okvirom i trebalo bi da pomogne odgovarajućim sektorima i direkcijama unutar Kosovske policije u istrazi zločina protiv intelektualne svojine. Gore pomenute smernice treba da obezbede listu mera i sredstava koje Policija Kosova može da koristi u istrazi takvih zločina.

Handbook-rightholders-SRB-EU.png

Priručnik za nosioce prava

Ovaj priručnik je pripremila i objavila Kancelarija za autorska i srodna prava. Daje pregled prava, njegovu funkcionalnost i svrhu, analizira prava koja su data nosiocima prava, predmet zaštite, kao i pitanja u vezi sa kolektivnim upravljanjem i eksploatacijom, dok objašnjava sprovođenje. Svrha Priručnika je da odgovori na osnovno pravno pitanje vezano za ovu oblast i učini jasnim pojmove i koncepte u vezi sa autorskim pravom i srodnim pitanjima nosiocima prava.

HANDBOOK ON PATENTS_SRB.png

Priručnik o patentima

Priručnik je namenjen potencijalnim podnosiocima patentnih prijava na Kosovu o ključnim konceptima u patentiranju, pronalascima, kako zaštititi pronalaske na Kosovu iu inostranstvu, kako komercijalizovati i sprovoditi patentna prava i korisne kontakte o predmetu.

HANDBOOK ON GEOGRAPHICAL_SRB.png

Priručnik o geografskoj oznaci i oznaci porekla

Brošura je namenjena potencijalnim nosiocima prava na zaštitu geografske oznake; odnosno udruženja proizvođača / trgovaca / prerađivača koja proizvode proizvode koji potiču sa određenog geografskog mesta, gde je njihov kvalitet, reputacija ili druge specifične karakteristike pošto potiču sa tog geografskog mesta. Knjižica pruža informacije zašto su geografske oznake korisne za preduzeća, različite vrste zaštite geografske oznake, kako zaštititi i sprovesti prava geografske oznake na Kosovu, zaštitu geografskih oznaka u inostranstvu, komercijalizaciju proizvoda zaštićenih geografskom oznakom i korisne kontakte o ovoj temi.

PATENT-EXAMINATION-GUIDELINES.png

Patent Examination Guidelines

The Guidelines for Patent Examination give instructions on the practice and procedure to be followed in the various aspects of the examination of patent applications. The Guideline is of utmost importance of the  IP Agency; in charge of examination of patent  applications in the unification of the decision-making process regarding the examination procedure.

GEOGRAPHICAL INDICATIONS GUIDELINES.png

Geographical Indication Examination Guidelines

The Guidelines for Examination give instructions on the practice and procedure to be followed in the various aspects of the examination of GI applications. The Guideline is of utmost importance of the “Expert Commission on Agricultural Products and Foodstuffs” and the IP Agency in charge of the examination of the agricultural products and foodstuffs in the unification of the decision-making process regarding the examination procedure.

GUIDELINES FOR MARKET INSPECTORS_eng.png

Smernice za tržišne inspektore – Kako nadzirati prava intelektualne svojine na Kosovu

Pošto su prava intelektualne svojine prilično nova na Kosovu i da službenici-inspektori Tržišne inspekcije treba da steknu potrebno iskustvo, Projekat je pomogao Tržišnoj inspekciji, a smernice su razvijene kako bi se objasnilo kako Tržišna inspekcija tretira slučajeve intelektualne svojine u skladu sa zakonodavstvom. na snazi i EU ili Međunarodna praksa. Smernice se odnose na postojeći pravni okvir i pomažu službenicima Tržišne inspekcije u rešavanju slučajeva intelektualne svojine. Osim toga, Smernice pružaju listu dostupnih alata za rukovanje intelektualnom svojinom za Tržišnu inspekciju; uključujući veze ka bazama podataka i resursima za obuku.

Cover-Eng-COMMON ENFORCEMENT MANUAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.png

Economic Crimes: Common Enforcement Manual of Intellectual Property Rights

Guidelines on Investigation of Intellectual Property crimes” is drafted and up-to-date with Kosovo’s Legal Framework and should assist respective Sectors and Directorates within Kosovo Police in investigation of Intellectual Property Crimes. The aforementioned guidelines should provide a list of measures and tools that Kosovo Police can use in investigation of such crimes.

The Economic Contribution of Creative Industries in Kosovo_Ser.png

Ekonomski doprinos delatnosti sa autorskih pravima na Kosovu

Ovaj prvi izveštaj o ekonomskom doprinosu kreativnih industrija na Kosovu pokazuje da je kreativni sektor važan deo nacionalne ekonomije, koji značajno doprinosi stvaranju radnih mesta, vrednosti i trgovine. On potvrđuje važnost proizvodnje empirijskih dokaza za kreiranje politike i pruža važne uvide u učinak, dinamiku i procese u kreativnom sektoru.

Stripovi

Zigovi srb-Cover.png

Strip za žigove

Usvojeni za Kosovo, VIPO stripovi su namenjeni školama i deci. Stripovi su prvenstveno namenjeni učenicima od 8 do 12 godina. Stripovi pripovedaju o avanturama četvoro tinejdžera koji saznaju šta su autorska prava, patent i žigovi i kako oni i društvo u celini mogu imati koristi od prava intelektualne svojine.

Autorska Prava_srb Cover.png

Strip za autorska prava

Usvojeni za Kosovo, VIPO stripovi su namenjeni školama i deci. Stripovi su prvenstveno namenjeni učenicima od 8 do 12 godina. Stripovi pripovedaju o avanturama četvoro tinejdžera koji saznaju šta su autorska prava, patent i žigovi i kako oni i društvo u celini mogu imati koristi od prava intelektualne svojine.

Patenta_srb Cover.png

Strip za patente

Usvojeni za Kosovo, VIPO stripovi su namenjeni školama i deci. Stripovi su prvenstveno namenjeni učenicima od 8 do 12 godina. Stripovi pripovedaju o avanturama četvoro tinejdžera koji saznaju šta su autorska prava, patent i žigovi i kako oni i društvo u celini mogu imati koristi od prava intelektualne svojine.

Comic books
bottom of page