top of page
Home-main-banner.png

Pronësia intelektuale shkëndijë për inovacion

Pronësia intelektuale është kudo, e as Kosova nuk bën përjashtim. Çdo krijim i mendjes ka të drejtë të mbrohet me ligj. Kjo lloj prone mund të jetë një shpikje, dizajni i një produkti, një markë tregtare ose një punë krijuese si një libër, një film, një këngë ose një softuer.

Pronësia intelektuale shkëndijë për inovacion.

Hyrje

COPYRIGHT.png

E DREJTA E AUTORIT

E drejta e autorit është mbrojtja që u jepet autorëve me ligj. U jepet atyre krijuesve të veprave të artit, veprave...

Patent.png

PATENTAT

Një patentë është e drejtë e pronësisë intelektuale për një shpikje teknike. Kjo ju lejon të parandaloni...

Trademark.png

MARKAT TREGTARE

Një markë tregtare është një shenjë për të dalluar mallrat ose shërbimet e një ndërmarrjeje nga ato...

Përmbledhje të animuara për pronësinë intelektuale në Kosovë

Pronësia intelektuale është një fushë për të cilën nuk flitet sa duhet në Kosovë.

Këto animacione janë krijuar për të përshkruar shkurtimisht dhe thjesht përfitimet që sjellin këto të drejta, mbrojtjen ligjore që gëzojnë krijuesit, si dhe na kujtojnë përfitimet e përgjithshme për ekonominë dhe shoqërinë.

Pronësia intelektuale i referohet krijimeve të mendjes, si shpikjet, veprat letrare dhe artistike, dizajnet dhe simbolet, emrat dhe imazhet e përdorura komercialisht.

Pronësia intelektuale i referohet krijimeve të mendjes, si shpikjet, veprat letrare dhe artistike, dizajnet dhe simbolet, emrat dhe imazhet e përdorura komercialisht.

 

Kjo faqe interneti synon të rrisë më tej vetëdijën për rolin dhe rëndësinë e pronës intelektuale në Kosovë. Këtu shpjegohen konceptet bazë duke përdorur media të ndryshme, synon të edukojë përmes publikimeve dhe liston ligjet dhe palët e interesuara për të përmbledhur të gjithë ekosistemin e sektorit.

 

Faqja e internetit është zhvilluar nga projekti Mbështetje për të Drejtat e Pronësisë Intelektuale në Kosovë i financuar nga BE-ja. Në aktivitete të tjera të projektit, përgjatë një periudhe tre vjet e gjysmë, ka ndihmuar në procesin e përgatitjes së sistemit të pronësisë intelektuale të Kosovës në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. 

Kosova tani ka një sistem plotësisht funksional të PI-së, i harmonizuar me praktikat e BE-së, i cili ofron një kornizë solide për nxitjen e transaksioneve ekonomike që përfshijnë të drejtat e pronësisë intelektuale.

About

Publikimet

Lista e publikimeve që mbulojnë të drejtat e Pronësisë Intelektuale në Kosovë për pronarët e të drejtave si dhe përdoruesit. Aty gjeni përgjigjen për çdo pyetje mbi këtë sektor të përgatitura duke ndërthurur ekspertizën e Bashkimit Evropian me institucionet vendore.

Cover-Eng-COMMON ENFORCEMENT MANUAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS-SQ.png

Mësoni PI-në përmes librave me ilustrime

Ky seksion i dedikohet audiencës më të re në moshë që të mësojë për pronësinë intelektuale përmes librave me ilustrime, duke i kombinuar ilustrime me tregime.

Screen Shot 2022-04-27 at 1.52.14 PM.png

Akterët kryesorë diskutojnë pronësinë intelektuale

Një seri videosh që nxjerrin në pah risinë e sektorit privat për të qenë më konkurrues në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare; Iniciativa për të filluar shpërblimin e autorëve për krijimet e tyre; Dhe si institucionet që marrin udhëheqjen për të krijuar legjislacionin dhe për ta zbatuar atë për të mbrojtur pronësinë intelektuale të pronarëve të të drejtave.