top of page
Screen Shot 2022-08-04 at 11.53_edited.jpg

ZBATIMI

ZBATIMI

Zbatimi i të drejtave të PI-së duhet të kuptohet si ndërmarrje e veprimeve për të mbrojtur të drejtat e PI-së. Pronarët e të drejtave të PI-së mund të ndërmarrin veprime ligjore kur ndodh një shkelje e të drejtave të PI-së, kur të tjerët përdorin në mënyrë të paligjshme të drejtat e pronësisë intelektuale që i përket një organizate ose individi tjetër. Shembuj të kësaj përfshijnë prodhimin e paautorizuar të teknologjisë së patentuar; shitja e produkteve të falsifikuara; mallra të ngjashme që mbajnë markën tregtare të një shoqërie tjetër; shpërndarja e muzikës ose filmit pa pëlqimin e pronarit të së drejtës së autorit (mallra pirate).


Në rast mosmarrëveshjeje me një përdorues të punës suaj, shpikjes suaj, markës suaj, dizajnit tuaj etj. dhe nëse nuk ka mundësi për ta zgjidhur mosmarrëveshjen në mënyrë miqësore, atëherë ju duhet të zbatoni të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale dhe me ndihmën tuaj të një avokati të ndërmarrë disa veprime duke përdorur procedurat e përmbarimit. Dispozitat përmbarimore që gjenden në legjislacionin kombëtar të Kosovës mund të ndahen në kategoritë e mëposhtme: mjete juridike civile; sanksionet penale; sanksionet administrative; masat kufitare; dhe masat, mjetet juridike dhe sanksionet kundër abuzimeve në lidhje me pajisjet teknike.

Publikimet

MANUAL PËR TRAJTIMIN E RASTEVE DPI_SQ.png
GUIDELINES FOR MARKET INSPECTORS_alb.png
Online_IPR_Enforcment_manual_SQ.png

Institucionet

bottom of page