top of page

Legjislacioni për Pronësinë Intelektuale

Kosova ka forcuar kornizën e saj ligjore që është në përputhje me obligimet që dalin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit për të drejtat e pronësisë intelektuale. Një paketë e ligjeve është zhvilluar nga projekti i financuar nga BE-ja “Mbështetja për të drejtat e PI-së në Kosovë” në koordinim të ngushtë me institucionet e Kosovës dhe janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Aktualisht, Kosova ka një sistem plotësisht funksional të PI-së, të harmonizuar me praktikat e BE-së, e cila ofron një kornizë solide për nxitjen e transaksioneve ekonomike që përfshijnë të drejtat e pronësisë intelektuale.

bottom of page